Zrzut ekranu 2022 12 5 o 14.28.12

Ważność projektu gotowego

Czy gotowy projekt domu ma „termin ważności”?   

Przepisy prawa nie regulują czasu ważności projektu gotowego. Są jednak przypadki, kiedy dokumentacja projektowa traci aktualność. Dzieje się tak, kiedy zmieniają się nadrzędne przepisy dotyczące prawa budowlanego i zastosowane w gotowym projekcie rozwiązania nie spełniają już nowych wymogów.

Zwykle brak aktualności projektu gotowego zdarza się w przypadku adaptowania go na długo po opracowaniu projektu. Pracownie sprzedające projekty gotowe tworzyły je czasami wiele lat wcześniej, dlatego architekt adaptujący powinien sprawdzać i korygować w razie potrzeby parametry, o których wiadomo, że mogły się zmienić.  Przykładem mogą być częste zmiany dotyczące norm przenikalności cieplnej przegród – co kilka lat stają się bardziej restrykcyjne.

Należy posiadany projekt gotowy sprawdzić przed wykorzystaniem i ewentualnie wprowadzić korekty. Zazwyczaj dzieje się to na etapie adaptacji projektu, czyli w procesie przystosowywania go do warunków lokalnych. Powinien więc być zaktualizowany na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę.

Należy pamiętać, że projekt gotowy stanowi jedynie bazę – podstawę do stworzenia projektu budowlanego. Jako składowa projektu budowlanego projekt gotowy ważność zachowuje stosunkowo długo – bo aż do kolejnych zmian w prawie budowlanym.

Tak więc, konkludując, projekt gotowy nie ma określonego terminu ważności.

Można taki projekt śmiało stosować, jeżeli zawarte w nim rozwiązania są zgodne z aktualnie obowiązującymi, a gdy coś wymaga uaktualnienia, są to zazwyczaj drobiazgi, z którymi adaptacja daje sobie radę. Rozstrzyga o tym projektant adaptujący i to on aktualizuje projekt gotowy oraz składa podpis pod kompletem opracowań wchodzących w skład projektu budowlanego.

arch. Dagmara Obłuska